PHP 汉字转拼音 utf-8_victor1129的博客-程序员秘密

技术标签: PHP  

<?php
/**
 * PHP 汉字转拼音
 * @author Jerryli([email protected])
 * @version V0.20140715
 * @package SPFW.core.lib.final
 * @global SEA_PHP_FW_VAR_ENV
 * @example
 *	echo CUtf8_PY::encode('阿里巴巴科技有限公司'); //编码为拼音首字母
 *	echo CUtf8_PY::encode('阿里巴巴科技有限公司', 'all'); //编码为全拼音
 */
class CUtf8_PY {
	/**
	 * 拼音字符转换图
	 * @var array
	 */
	private static $_aMaps = array(
		'a'=>-20319,'ai'=>-20317,'an'=>-20304,'ang'=>-20295,'ao'=>-20292,
		'ba'=>-20283,'bai'=>-20265,'ban'=>-20257,'bang'=>-20242,'bao'=>-20230,'bei'=>-20051,'ben'=>-20036,'beng'=>-20032,'bi'=>-20026,'bian'=>-20002,'biao'=>-19990,'bie'=>-19986,'bin'=>-19982,'bing'=>-19976,'bo'=>-19805,'bu'=>-19784,
		'ca'=>-19775,'cai'=>-19774,'can'=>-19763,'cang'=>-19756,'cao'=>-19751,'ce'=>-19746,'ceng'=>-19741,'cha'=>-19739,'chai'=>-19728,'chan'=>-19725,'chang'=>-19715,'chao'=>-19540,'che'=>-19531,'chen'=>-19525,'cheng'=>-19515,'chi'=>-19500,'chong'=>-19484,'chou'=>-19479,'chu'=>-19467,'chuai'=>-19289,'chuan'=>-19288,'chuang'=>-19281,'chui'=>-19275,'chun'=>-19270,'chuo'=>-19263,'ci'=>-19261,'cong'=>-19249,'cou'=>-19243,'cu'=>-19242,'cuan'=>-19238,'cui'=>-19235,'cun'=>-19227,'cuo'=>-19224,
		'da'=>-19218,'dai'=>-19212,'dan'=>-19038,'dang'=>-19023,'dao'=>-19018,'de'=>-19006,'deng'=>-19003,'di'=>-18996,'dian'=>-18977,'diao'=>-18961,'die'=>-18952,'ding'=>-18783,'diu'=>-18774,'dong'=>-18773,'dou'=>-18763,'du'=>-18756,'duan'=>-18741,'dui'=>-18735,'dun'=>-18731,'duo'=>-18722,
		'e'=>-18710,'en'=>-18697,'er'=>-18696,
		'fa'=>-18526,'fan'=>-18518,'fang'=>-18501,'fei'=>-18490,'fen'=>-18478,'feng'=>-18463,'fo'=>-18448,'fou'=>-18447,'fu'=>-18446,
		'ga'=>-18239,'gai'=>-18237,'gan'=>-18231,'gang'=>-18220,'gao'=>-18211,'ge'=>-18201,'gei'=>-18184,'gen'=>-18183,'geng'=>-18181,'gong'=>-18012,'gou'=>-17997,'gu'=>-17988,'gua'=>-17970,'guai'=>-17964,'guan'=>-17961,'guang'=>-17950,'gui'=>-17947,'gun'=>-17931,'guo'=>-17928,
		'ha'=>-17922,'hai'=>-17759,'han'=>-17752,'hang'=>-17733,'hao'=>-17730,'he'=>-17721,'hei'=>-17703,'hen'=>-17701,'heng'=>-17697,'hong'=>-17692,'hou'=>-17683,'hu'=>-17676,'hua'=>-17496,'huai'=>-17487,'huan'=>-17482,'huang'=>-17468,'hui'=>-17454,'hun'=>-17433,'huo'=>-17427,
		'ji'=>-17417,'jia'=>-17202,'jian'=>-17185,'jiang'=>-16983,'jiao'=>-16970,'jie'=>-16942,'jin'=>-16915,'jing'=>-16733,'jiong'=>-16708,'jiu'=>-16706,'ju'=>-16689,'juan'=>-16664,'jue'=>-16657,'jun'=>-16647,
		'ka'=>-16474,'kai'=>-16470,'kan'=>-16465,'kang'=>-16459,'kao'=>-16452,'ke'=>-16448,'ken'=>-16433,'keng'=>-16429,'kong'=>-16427,'kou'=>-16423,'ku'=>-16419,'kua'=>-16412,'kuai'=>-16407,'kuan'=>-16403,'kuang'=>-16401,'kui'=>-16393,'kun'=>-16220,'kuo'=>-16216,
		'la'=>-16212,'lai'=>-16205,'lan'=>-16202,'lang'=>-16187,'lao'=>-16180,'le'=>-16171,'lei'=>-16169,'leng'=>-16158,'li'=>-16155,'lia'=>-15959,'lian'=>-15958,'liang'=>-15944,'liao'=>-15933,'lie'=>-15920,'lin'=>-15915,'ling'=>-15903,'liu'=>-15889,'long'=>-15878,'lou'=>-15707,'lu'=>-15701,'lv'=>-15681,'luan'=>-15667,'lue'=>-15661,'lun'=>-15659,'luo'=>-15652,
		'ma'=>-15640,'mai'=>-15631,'man'=>-15625,'mang'=>-15454,'mao'=>-15448,'me'=>-15436,'mei'=>-15435,'men'=>-15419,'meng'=>-15416,'mi'=>-15408,'mian'=>-15394,'miao'=>-15385,'mie'=>-15377,'min'=>-15375,'ming'=>-15369,'miu'=>-15363,'mo'=>-15362,'mou'=>-15183,'mu'=>-15180,
		'na'=>-15165,'nai'=>-15158,'nan'=>-15153,'nang'=>-15150,'nao'=>-15149,'ne'=>-15144,'nei'=>-15143,'nen'=>-15141,'neng'=>-15140,'ni'=>-15139,'nian'=>-15128,'niang'=>-15121,'niao'=>-15119,'nie'=>-15117,'nin'=>-15110,'ning'=>-15109,'niu'=>-14941,'nong'=>-14937,'nu'=>-14933,'nv'=>-14930,'nuan'=>-14929,'nue'=>-14928,'nuo'=>-14926,
		'o'=>-14922,'ou'=>-14921,
		'pa'=>-14914,'pai'=>-14908,'pan'=>-14902,'pang'=>-14894,'pao'=>-14889,'pei'=>-14882,'pen'=>-14873,'peng'=>-14871,'pi'=>-14857,'pian'=>-14678,'piao'=>-14674,'pie'=>-14670,'pin'=>-14668,'ping'=>-14663,'po'=>-14654,'pu'=>-14645,
		'qi'=>-14630,'qia'=>-14594,'qian'=>-14429,'qiang'=>-14407,'qiao'=>-14399,'qie'=>-14384,'qin'=>-14379,'qing'=>-14368,'qiong'=>-14355,'qiu'=>-14353,'qu'=>-14345,'quan'=>-14170,'que'=>-14159,'qun'=>-14151,
		'ran'=>-14149,'rang'=>-14145,'rao'=>-14140,'re'=>-14137,'ren'=>-14135,'reng'=>-14125,'ri'=>-14123,'rong'=>-14122,'rou'=>-14112,'ru'=>-14109,'ruan'=>-14099,'rui'=>-14097,'run'=>-14094,'ruo'=>-14092,
		'sa'=>-14090,'sai'=>-14087,'san'=>-14083,'sang'=>-13917,'sao'=>-13914,'se'=>-13910,'sen'=>-13907,'seng'=>-13906,'sha'=>-13905,'shai'=>-13896,'shan'=>-13894,'shang'=>-13878,'shao'=>-13870,'she'=>-13859,'shen'=>-13847,'sheng'=>-13831,'shi'=>-13658,'shou'=>-13611,'shu'=>-13601,'shua'=>-13406,'shuai'=>-13404,'shuan'=>-13400,'shuang'=>-13398,'shui'=>-13395,'shun'=>-13391,'shuo'=>-13387,'si'=>-13383,'song'=>-13367,'sou'=>-13359,'su'=>-13356,'suan'=>-13343,'sui'=>-13340,'sun'=>-13329,'suo'=>-13326,
		'ta'=>-13318,'tai'=>-13147,'tan'=>-13138,'tang'=>-13120,'tao'=>-13107,'te'=>-13096,'teng'=>-13095,'ti'=>-13091,'tian'=>-13076,'tiao'=>-13068,'tie'=>-13063,'ting'=>-13060,'tong'=>-12888,'tou'=>-12875,'tu'=>-12871,'tuan'=>-12860,'tui'=>-12858,'tun'=>-12852,'tuo'=>-12849,
		'wa'=>-12838,'wai'=>-12831,'wan'=>-12829,'wang'=>-12812,'wei'=>-12802,'wen'=>-12607,'weng'=>-12597,'wo'=>-12594,'wu'=>-12585,
		'xi'=>-12556,'xia'=>-12359,'xian'=>-12346,'xiang'=>-12320,'xiao'=>-12300,'xie'=>-12120,'xin'=>-12099,'xing'=>-12089,'xiong'=>-12074,'xiu'=>-12067,'xu'=>-12058,'xuan'=>-12039,'xue'=>-11867,'xun'=>-11861,
		'ya'=>-11847,'yan'=>-11831,'yang'=>-11798,'yao'=>-11781,'ye'=>-11604,'yi'=>-11589,'yin'=>-11536,'ying'=>-11358,'yo'=>-11340,'yong'=>-11339,'you'=>-11324,'yu'=>-11303,'yuan'=>-11097,'yue'=>-11077,'yun'=>-11067,
		'za'=>-11055,'zai'=>-11052,'zan'=>-11045,'zang'=>-11041,'zao'=>-11038,'ze'=>-11024,'zei'=>-11020,'zen'=>-11019,'zeng'=>-11018,'zha'=>-11014,'zhai'=>-10838,'zhan'=>-10832,'zhang'=>-10815,'zhao'=>-10800,'zhe'=>-10790,'zhen'=>-10780,'zheng'=>-10764,'zhi'=>-10587,'zhong'=>-10544,'zhou'=>-10533,'zhu'=>-10519,'zhua'=>-10331,'zhuai'=>-10329,'zhuan'=>-10328,'zhuang'=>-10322,'zhui'=>-10315,'zhun'=>-10309,'zhuo'=>-10307,'zi'=>-10296,'zong'=>-10281,'zou'=>-10274,'zu'=>-10270,'zuan'=>-10262,'zui'=>-10260,'zun'=>-10256,'zuo'=>-10254
	);

  /**
   * 将中文编码成拼音
   * @param string $utf8Data utf8字符集数据
   * @param string $sRetFormat 返回格式 [head:首字母|all:全拼音]
   * @return string
   */
	public static function encode($utf8Data, $sRetFormat='head'){
		$sGBK = iconv('UTF-8', 'GBK', $utf8Data);
		$aBuf = array();
		for ($i=0, $iLoop=strlen($sGBK); $i<$iLoop; $i++) {
			$iChr = ord($sGBK{$i});
			if ($iChr>160)
				$iChr = ($iChr<<8) + ord($sGBK{++$i}) - 65536;
			if ('head' === $sRetFormat)
				$aBuf[] = substr(self::zh2py($iChr),0,1);
			else
				$aBuf[] = self::zh2py($iChr);
		}
		if ('head' === $sRetFormat)
			return implode('', $aBuf);
		else
			return implode(' ', $aBuf);
	}

	/**
	 * 中文转换到拼音(每次处理一个字符)
	 * @param number $iWORD 待处理字符双字节
	 * @return string 拼音
	 */
	private static function zh2py($iWORD) {
		if($iWORD>0 && $iWORD<160 ) {
			return chr($iWORD);
		} elseif ($iWORD<-20319||$iWORD>-10247) {
			return '';
		} else {
			foreach (self::$_aMaps as $py => $code) {
				if($code > $iWORD) break;
				$result = $py;
			}
			return $result;
		}
	}
}
?>

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/victor1129/article/details/50432573

智能推荐

Docker之具体的安装部署过程和一些简单应用部署(2048小游戏,nginx,ubuntu)_新是一切的根源的博客-程序员秘密

1. 实验环境系统为 rhel7.6的虚拟机2. docker的部署与安装(1)进入阿里云开源阿里云官方镜像站(2)选择容器(3) 选择docker-ce(4)配置软件源信息(5) 配置虚拟机网络并下载docker-ce源信息(6) 下载依赖性的软件包(7)安装docker(8) 打开docker服务(9) 在安装好docker后,系统会为docker容器分配一个ip,...

内网环境中搭建本地yum源服务器_这样的宋哥哥的博客-程序员秘密

生产环境中,一般不会允许所有服务器都能访问公网,理想的情况是有几台服务器作为访问代理,同时作为缓存服务器。当服务器中有所需包时通过内网获取,如无则通过公网获取同时在本地保存。(镜像搭建yum源、版本兼容性最好)常用搭建私有yum源的方法是createrepo生成本地仓库背景:本地源,一般是给内网机器用的,机器数量多的时候,还是有个自建源比较方便批量更新或者不能访问公网的时候用,比如你一千台服务器同事upgrade,要是走公网,你们的网管想打死你。即通过MobaXterm上传系统镜像文件到服务器指定目

小工具|好用的小工具tcping和psping|测试端口延时等_tcping 包大小_琴怀诗韵的博客-程序员秘密

tcping这个软件是针对TCP监控的,也可以看到ping 值,即使机房禁PING,服务器禁PING了,也可以通过它来监控服务器的情况。除了ping ,它还有一个功能,监听端口的状态。     下面介绍一下这个软件的用途,这个软件     一可以监听服务器的端口状态,默认是80端口的,也可以指定其它端口。     二可以看到ping 返回的时间,这样可以知道服务器是否有延时或者端口...

Uni-app 实现离线打包 android apk_旧识君的博客-程序员秘密

1. 安装相关工具及下载文件1)Android studiohttps://developer.android.google.cn/studio/2)Hbuilder官方SDKhttp://ask.dcloud.net.cn/article/1032. Android本地打包1. 打包步骤1) 解压官方sdk,内容如下图:2) 使用Android Studio作为项目打...

快速了解TypeScript语言(09)_5coder的博客-程序员秘密

本篇开始,梳理一些TypeScript语言的知识。包含快速上手、原始类型、作用域、数据类型等

千人千面、用户画像的设计、技术选型与架构实现_千人千面技术实现_四月天03的博客-程序员秘密

目前,越来越多的企业,在大数据应用上,都会选择用户画像这一主题,为什么呢?因为用户画像相对于做推荐以及机器学习等简单容易的多,做画像,更多是就是对用户数据的整合,然后做一些用户聚类、用推荐算法,比如基于用户的推荐和基于商品的推荐,获取用户或者进行商品营销应用。我们的画像的维度和设计原则都是紧紧跟着业务需求去推动。换句话说,对于数据的应用就是基于业务来做的,业务和数据双向驱动。审核通过的画像...

随便推点

最新openlayers6加载百度影像图及解决空白瓦片办法_qq_39525480的博客-程序员秘密

最近系统升级了openlayers的版本,发现百度影像图竟然无法使用了。首先是百度的影像图直接加载可能会存在很大偏移,按照如下方法可以做到基本贴合。然后是部分贴图在请求时可能会存在失败,失败后导致瓦片图可能会有部分空白,使用了onloaderror解决了这一问题。调试了挺久才调试完成,首先按照如下,加入百度投影坐标系var forEachPoint = function (func) { return function (input, opt_output, opt_dimensi

Linux各版本内核下载地址_5.15内核包下载_weixin_44036063的博客-程序员秘密

Linux内核下载地址https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/

如何判断程序是否第一次运行_dyhbrewer的博客-程序员秘密

在appdelegate.m中找到 “application:didFinishLaunchingWithOptions:”方法,添加以下代码:if (![[NSUserDefaults standardUserDefaults] boolForKey:@"everLaunched"]) {      [[NSUserDefaults standardUserD

hibernate注解自动生成数据表出不来?_Sloan_JCY的博客-程序员秘密

在你确定了你的写法没有任何异常之后,试试改改你的表名吧!!坑爹啊@Table(name="daily_sidewallPressOutForm")

Python字典排序、字典列表排序、嵌套字典排序_Edwin.Zheng的博客-程序员秘密

python字典是常用的数据结构,经常用到各种python字典的排序,记录一下不同字典排序的方法。

java编程思想--15泛型_zhyp29的博客-程序员秘密

有时方法调用需返回多个对象,你应该经常需要这样的功能吧。可是return语句只允许返回单个对象,因此,解决办法就是创建一个对象,用它来持有想要返回的多个对象。当然,可以在每次需要的时候,专门创建一个类来完成这样的工作。可是有了泛型,我们就能够一次性地解决该问题。同时,我们在编译期就能确保类型安全。这些携带多个返回结果的对象我们称之为容器,它是将一组返回结果对象直接打包存储于其中的一个单一对象中,这...